SR 818.101.28    AS 2021 299, AS 2021 379, AS 2022 246    Erlassdatum: 26.05.2021    Stand: 01.05.2022    Inkrafttreten: 27.05.2021, 00:00 Uhr; Ausnahmen: Art. 2 Abs. 3 lit. a, b, Art. 4 Abs. 2, Art. 5 Abs. 1 lit. b, 26.06.2021; Art. 2 Abs. 1, 3, Art. 4 Abs. 2, 3, Art. 21 Abs. 3, 01.05.2022    In Kraft bis: 31.12.2022

13.04.2022: Bundesrat, Medienmitteilung, Coronavirus: Bundesrat verlängert Schutz-schirm für Eventbranche